ครม.เห็นชอบสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคใต้

ครม.เคาะจัดตั้ง 3 บริษัท ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทพีอีเอฯ) จัดตั้ง/ร่วมทุน บริษัทในเครือ 3 บริษัท เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ วงเงินลงทุนรวม 1,555 ล้านบาท โดยในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวลให้บริษัทพีอีเอฯ ลงทุนร้อยละ 40 ของส่วนทุนและภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจลงทุนร้อยละ 60 ของส่วนทุน

สำหรับ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ประชารัฐชีวมวล นราธิวาส จำกัด ตั้งอยู่ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ 29 ไร่ มูลค่าโครงการ 755 ล้านบาท กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6.3 เมกะวัตต์ บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด ตั้งอยู่ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พื้นที่ 68.6 ไร่ มูลค่าโครงการ 410 ล้านบาท กำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2.85 เมกะวัตต์ และบริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จำกัด ตั้งอยู่ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พื้นที่ 174 ไร่ มูลค่าโครงการ 390 ล้านบาท กำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2.85 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ หวังว่าจะสามารถสร้างงานให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนมีรายได้ ชุมชนได้รับการพัฒนาท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชนเติบโต ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้า รวมถึงยังเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและปัญหาอื่นๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ลดการเข้าสู่แรงงานของภาคอุตสาหกรรมในเมืองหลวงและลดการโยกย้ายถิ่น ลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน จากต่างประเทศและเป็นการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก . – สำนักข่าวไทย